Posted on / by ssupercable / in Things to know before you buy cable

สายไฟฟ้ามีวันหมดอายุหรือไม่

สายไฟฟ้ามีวันหมดอายุหรือไม่ 

ฉนวนหรือเปลือกชั้นนอกที่ ใช้หุ้มสายไฟฟ้า ปัจจุบันทำจากพีวีซีซึ่งมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยปกติถ้าเราไม่ใช้กระแสไฟมากเกินกว่าขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หรือสายไฟเกิดการชำรุดเสียหาย สายไฟที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15-20 ปี แต่หากปล่อยให้สายถูกกระแทก ตากแดด ตากฝน หรือโดนรังสียูวีเล่นงานเป็นระยะเวลานานๆ สายไฟจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี แต่ถ้าเดินสายไฟแบบร้อยท่อจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสายไฟได้นานถึง 30 ปีทีเดียว

Leave a Reply