Posted on / by ssupercable / in Things to know before you buy cable

สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกซื้อสายไฟคืออะไร

สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกซื้อสายไฟคืออะไร 

•    ชนิดของสายไฟ
•    ขนาดของสายไฟ
•    ความยาวของสายไฟที่ใช้งาน
•    สีของสายไฟที่ต้องการ

Leave a Reply