สายทนไฟ

New

0.6/1 kV FIRE RESISTANT CABLES LOW SMOKE HALOGEN FREE, SINGLE CORE สายไฟชนิดพิเศษ/สายทนไฟ