Posted on / by admin / in ข่าวสารและกิจกรรม

สนับสนุนสายไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม

⚡️บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด⚡️ ได้จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนสายไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม
👷🏼‍♂️🎉 เพื่อใช้เสริมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักศึกษาภาคปกติและผู้พิการทางการได้ยินสาขาวิชาไฟฟ้า ได้นำไปใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร และงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 🏢
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้น้องๆ นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของ สถานประกอบการต่อไป😊💖

ใส่ความเห็น